top of page

Etiopia

Med sine 117 mill. innbyggere er Etiopia det nest største landet i Afrika målt i folketall. Det snakkes ca. 93 språk i Etiopia, i ca. 200 dialekter.

 

Kristen tro kom til Etiopia allerede på 300-tallet. Den etiopisk-ortodokse kirken omfatter idag 43% av befolkningen. 34% er muslimer. Evangelisk kristne utgjør 18%. Manglende tilgang på Bibelen

på sitt eget språk, gir imidlertid flere steder grobunn for misforståelser og mistolkninger.

Bibelmisjonen Sporos er involvert i flere oversettelsesprosjekter i Etiopia. En rød tråd i hele dette arbeidet er at Guds ord på morsmålet taler til hjertene – og skaper forandring. Visjonen er – som for alt arbeid med å bringe evangeliet ut – dagen da mennesker av alle nasjoner, stammer og tungemål skal synge den himmelske lovsangen!

 

Gjennom samarbeidet med organisasjonen «The Word for the World», har flere etiopiske folkegrupper i 2021 - fått Bibelen eller nytestamentet på sitt eget språk.  

bottom of page